• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO : WWW.SWIECZKOWY.PL 
 
 
§ 1 
Informacje ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji handlowych za pośrednictwem Sklepu internetowego swieczkowy.pl zorganizowanego w domenie swieczkowy.pl.
2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do Sklepu internetowego swieczkowy.pl, jest Weronika Kobylarczyk prezes zarządu Świeczkowy Zawrót Głowy Sp z o.o. o kapitale zakładowym 5000 zł, zlokalizowango  przy ul. Morcinka 1 , 42-660 Kalety , wpisany do Krajowowego Rejestru Sądowego SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, o numerze KRS 0000839908, będący płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 6452565123, REGON 386009737, nazywany w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Świeczkowy Zawrót Głowy. 
3. Użytkownik może szybko i efektownie kontaktować się z Świeczkowy Zawrót Głowy  za pośrednictwem:
a) poczty e-mail pod adresem biuro@swieczkowy.pl ,
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 537017730  (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
c) formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://www.swieczkowy.pl/kategorie/kontakt
4. Świeczkowy Zawrót Głowy oświadcza, że przysługują mu w stosunku do Sklepu internetowego swieczkowy.pl  zorganizowanego w domenie swieczkowy.pl  wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności majątkowe prawa autorskie do wykorzystywanych przez serwis narzędzi systemowych. 
5. Użytkownikami są podmioty spełniające warunki Regulaminu, które wyraziły chęć korzystania ze Sklepu internetowego swieczkowy.pl .
6. Użytkownikiem, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych. 
7. Korzystanie i rejestracja w Sklepie internetowym swieczkowy.pl odbywa się nieodpłatnie.
8. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zawiadamiania Świeczkowy Zawrót Głowy o każdym zauważonym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.
 
§ 2 
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego swieczkowy.pl  
1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu internetowego swieczkowy.pl to: 
a) komputer z procesorem Intel® lub AMD®, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280x1024, przeglądarka stron internetowych, 
b)  klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych i zamówienia, 
c) podłączenie do sieci Internet, 
d) dostęp do poczty elektronicznej,
e) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Świeczkowy Zawrót Głowy  informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu internetowego swieczkowy.pl  w komputerze Użytkownika instalowane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies: http://www.swieczkowy.pl/kategorie/polityka_cookies
 
§ 3 
Zasady zakładania Konta w Sklepie internetowym swieczkowy.pl 
1.  Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu internetowego swieczkowy.pl dokonując Rejestracji. 
2. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek konieczny do korzystania ze Sklepu internetowego swieczkowy.pl 
3. Użytkownikom, którzy dokonają rejestracji zakładane jest Konto. 
4. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z jego treścią podając dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu oraz adres e-mail. Ponadto Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać nazwę pod jaką prowadzą działalność oraz nr NIP. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera własną unikalną nazwę (Login) i hasło, za pomocą których będzie logował się do Konta.
5. Potwierdzenie założenia Konta następuje po poprawnym wypełnieniu formularza i po użyciu przycisku oznaczonego słowem „Zapisz”
6. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza. Świeczkowy Zawrót Głowy zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 
7. Użytkownik nie powinien udostępniać Loginu i hasła osobom trzecim oraz nie może przenosić praw do Konta na osoby trzecie. 
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą jego Loginu i hasła. 
9. Wszystkich Użytkowników obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 
10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dokonać likwidacji swojego Konta.
 
§ 4 
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego swieczkowy.pl
1. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym swieczkowy.pl może nastąpić poprzez: 
a) dodanie Towaru do Koszyka i wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, 
b) dodanie Towaru do Koszyka i wykorzystanie danych osobowych Użytkownika uzyskanych w wyniku uprzedniej Rejestracji (zakup za pomocą Konta), 
c) złożenie Zamówienia telefonicznie, obejmującego dane Użytkownika potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności, 
d) złożenie Zamówienia poprzez przesłanie do Świeczkowy Zawrót Głowy wiadomości elektronicznej na adres e-mail obejmującej dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności. 
2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Towaru w sposób określony w punkcie a) lub b) powyżej następuje poprzez użycie przycisku oznaczonego słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 
4. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym swieczkowy.pl wyrażone są w złotych polskich i podawane są w kwotach brutto. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru. 
5. Po złożeniu Zamówienia (w każdej z przewidzianych w ust. 1 powyżej form) Użytkownik otrzymuje e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informacją o zarejestrowaniu zamówienia w Sklepie internetowym swieczkowy.pl (wraz z indywidualnym numerem Zamówienia).
6. Użytkownik będący konsumentem powinien przesłać na adres poczty elektronicznej Świeczkowy Zawrót Głowy wiadomość e-mail, w której zaakceptuje treść przesłanego podsumowania Zamówienia i wyrazi zgodę na jego realizację oraz zaakceptuje treść Regulaminu i potwierdzi zapoznanie się z pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
7. Następnie Świeczkowy Zawrót Głowy  przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Świeczkowy Zawrót Głowy. 
8. Świeczkowy Zawrót Głowy ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zostanie złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu lub które będzie złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu. 
9. Składanie Zamówień w Sklepie internetowym swieczkowy.pl za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz za pomocą Konta jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Natomiast Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze (od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 8.00 do 17.00.
10. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu internetowego swieczkowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
11. Świeczkowy Zawrót Głowy nie jest producentem wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym swieczkowy.pl.
 
§ 5 
Zasady płatności 
1. Oprócz zapłaty za zamówiony Towar, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia należności za jego dostawę. 
2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się co do zasady za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
3. Koszt dostawy zamówionych Towarów (w zależności od tego czy zostaną spakowane do paczki czy na paletę), przedstawia następująca tabela:
 
  Przelew Pobranie Inpost Paczkomat
 
paczka do 0,99 kg 
11 zł 
13 zł
 
paczka od 1 do 5 kg 
13 zł 
15 zł
 
paczka od 5 do 30kg
15 zł
17 zł
 
Przelew Pobranie Inpost Kurier
 
paczka do 9.99kg
14 zł
16 zł
 
paczka od 10 do 30kg
16zł
18zł
 
4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Użytkownik, są podawane przy składaniu Zamówienia.
5. Istnieje także możliwość dostawy Towarów transportem własnym Świeczkowy Zawrót Głowy , możliwość osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru osobistego Świeczkowy Zawrót Głowy  w Kaletach  (ul.Ks.Drozdka 31 , 42-660 Kalety  ) - po uprzednim ustaleniu telefonicznie: 603 176 107 lub e-mailowo: biuro@swieczkowy.pl.
6. Należności za zamówiony Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane:
a) „za pobraniem” w chwili odbioru Towaru od kuriera (kwota pobrania nie może jednak przekraczać sumy 12.000 zł), 
b) z wykorzystaniem elektronicznych form płatności (przedpłatą na konto) – w tym przypadku Termin płatności wynosi 3 dni. Po upływie tego terminu Świeczkowy Zawrót Głowy  wyśle do Użytkownika przypomnienie o konieczności uiszczenia ceny i wskaże kolejny termin. Po upływie kolejnego wyznaczonego terminu zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Umowa rozwiązana.
c) system płatności ratalnych Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.
d) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego.
e) kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego.
f) telefonem za pomocą terminala płatniczego.
g) płatności online
7. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
banner_1215x200A_bw.png
 
 
§ 6
Realizacja zamówień składanych w Sklepie internetowym swieczkowy.pl 
1. Zamówione przez Użytkownika Towary są mu dostarczane przez Świeczkowy Zawrót Głowy  bez wad.
2. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Użytkownikowi przez Świeczkowy Zawrót Głowy  wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest: fakturą VAT (ew. paragonem) oraz w przypadku Użytkowników będących konsumentami wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone (w przypadku płatności za pobraniem) lub w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym została zaksięgowana płatność (w przypadku wykorzystania elektronicznych form płatności lub systemu płatności ratalnych). W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. 
4. Świeczkowy Zawrót Głowy  potwierdza rozpoczęcie realizacji Zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika informacji o zmianie statusu Zamówienia na „w realizacji”, zaś wysyłka (lub wydanie Towaru w punkcie odbioru osobistego) następuje po uzyskaniu przez Świeczkowy Zawrót Głowy  pełnej wartości Zamówienia (chyba, że Użytkownik wybierze formę płatności „za pobraniem”) i jego skompletowaniu.
5. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 25 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 2 dni). Przesyłki kurierskie dostarczane są w dni robocze. 
6. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Świeczkowy Zawrót Głowy ostatniego elementu danego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej. 
7.  Po przekazaniu Towaru firmie kurierskiej lub bezpośrednio Użytkownikowi, do Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail informująca o zmianie statusu zamówienia na „Zrealizowane”. 
 
§ 7
Zasady zamieszczania komentarzy 
1 W ramach Sklepu internetowego swieczkowy.pl Użytkownicy mają możliwość zamieszczania komentarzy, zawierających opinie o prezentowanych w Sklepie Towarach lub o przebiegu transakcji.
2 W celu zamieszczenia komentarza Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. imię i nazwisko, adres e-mail. 
3 Treści komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników Sklepu internetowego swieczkowy.pl.
4 Wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza ponosi Użytkownik zamieszczający ten komentarz. 
5 Komentarze powinny być zredagowane w sposób przejrzysty, czytelny i nie mogą zawierać:
a wulgaryzmów, treści nieprzyzwoitych, obelżywych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b danych osobowych Użytkowników lub innych osób;
c adresów stron internetowych,
d treści reklamowych.
6 Świeczkowy Zawrót Głowy  nie ingeruje w treści komentarzy, jednak usuwa lub modyfikuje komentarz, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Świeczkowy Zawrót Głowy może również zablokować możliwość wystawienia, usunąć lub zmodyfikować komentarz w uzasadnionych przypadkach, gdy:
a komentarz narusza zasady określone w punkcie 5 powyżej,
b narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne.
 
§ 8
Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych 
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Świeczkowy Zawrót Głowy. 
2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych, w szczególności w formularzu rejestracyjnym.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych Użytkowników, określa Polityka prywatności: http://www.swieczkowy.pl/kategorie/polityka_cookies
4. Sklep swieczkowy.pl wysyła ankietę badającą satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu "Zaufane Opinie" klienci zgadzają się na przekazanie danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie Świeczkowy.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.
 
§ 9
Uprawnienia Świeczkowy Zawrót Głowy w ramach Sklepu internetowego swieczkowy.pl 
1. Świeczkowy Zawrót Głowy  ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo podane są na stronach internetowych Sklepu internetowego swieczkowy.pl.
2. Promocje w Sklepie internetowym swieczkowy.pl nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 
3. Świeczkowy Zawrót Głowy  może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego zachowania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Sklepu lub w inny sposób mu szkodzą, a także w sytuacji gdy Świeczkowy Zawrót Głowy  dojdzie do przekonania, że określone Konto Użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych. 
4. Świeczkowy Zawrót Głowy  zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego swieczkowy.pl z przyczyn od niego niezależnych, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. 
5. Świeczkowy Zawrót Głowy  zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego swieczkowy.pl bez podania przyczyny za uprzednim wypowiedzeniem Użytkownikom warunków niniejszego Regulaminu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie będzie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesyłanie Użytkownikowi wypowiedzenia na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
 
§ 10
Tryb postępowania reklamacyjnego 
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego swieczkowy.pl.
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@swieczkowy.pl lub w formie listu poleconego wysłanego pod adres: Świeczkowy Zawrót Głowy 
 , ul. Ks.Drozdka 31, 42-660 Kalety. 
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia lub rejestracji, numer zamówienia, numer dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu), okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. 
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia, Świeczkowy Zawrót Głowy zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym terminie i zakresie. 
5. Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, w terminie 14 dni od daty prawidłowego złożenia reklamacji.
 
§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami
1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności może:
a) skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, 
b) skorzystać z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona konsumentów (m. in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa),
c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (np.: do Stałego Polubownego Sąd Konsumencki w Katowicach, 
ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, tel: (032) 255-50-17).
 
§ 12
Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami 
1. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego swieczkowy.pl, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 8 oraz 10 poniżej. 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia nabytego Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Świeczkowy Zawrót Głowy  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na adres: Świeczkowy Zawrót Głowy   ul. Księdza Drozdka 31 , 42-660 Kalety  lub wiadomości e-mail na adres: biuro@swieczkowy.pl
5. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Świeczkowy Zawrót Głowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem punktu 7 i 8 poniżej.
6. Świeczkowy Zawrót Głowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
7. Świeczkowy Zawrót Głowymoże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania. 
8. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Świeczkowy Zawrót Głowy , Świeczkowy Zawrót Głowy nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
9. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Świeczkowy Zawrót Głowy nabyty Towar wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
10. Bezpośrednie koszty zwrotu nabytego towaru ponosi Użytkownik. 
11. Prawo odstąpienia od umowy nabycia towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego swieczkowy.pl nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 
a) których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
b) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
c) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
d) w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
e) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
f) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów,  jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
12. Ponadto Użytkownik traci uprawnienie do odstąpienia od umowy w sytuacjach gdy:
a) towar nosi ślady używania przekraczającego zakres zwykłego zarządu, 
b) z towaru zostały usunięte jego zabezpieczenia i/lub oznaczenia, 
c) towar został uszkodzony przez Użytkownika.
§13. Zwrot towaru / Odstąpienie od umowy


Zgodnie z §12 Regulaminu sklepu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W ciągu 14 dni kalendarzowych Konsument może zwrócić towar bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 i §10 Regulaminu sklepu. 
Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny oraz w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jak dokonać zwrotu?

  1. Wypełnij oświadczenie odstąpienia od umowy, (pobierz plik)
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki odeślij do nas zakupiony towar wraz z podpisanym oświadczeniem na adres:

Świeczkowy zawrót głowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Drzodka 31

42-660 Kalety

 

  1. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan odesłanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  2. Następnie skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować o decyzji zwrotu produktu. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, co do przyjęcia zwrotu, maksymalnie w ciągu 7 dni zwrócimy Ci pieniądze na konto. Jeśli zwrot produktu został odrzucony ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania, produkt zostanie odesłany na wskazany adres zwrotny w ciągu 7 dni roboczych.

Dostawę realizujemy poprzez paczkomaty oraz kuriera firmy Inpost.

Zwroty prosimy przesyłać na adres: 

42-660 Kalety ul.Ks.Drozdka 31

Świeczkowy Zawrót Głowy Sp. z o.o.


Reklamację prosimy kierować na adres e-mail: biuro@swieczkowy.pl

 
 
 
§ 14 
Prawo właściwe, spory 
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Użytkownikiem, a Świeczkowy Zawrót Głowy , których przedmiotem są usługi świadczone przez Świeczkowy Zawrót Głowy  w ramach usług Sklepu internetowego swieczkowy.pl, jest prawo polskie. 
2. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkowników ze Sklepu internetowego swieczkowy.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
 
§ 15 
Postanowienia końcowe 
1. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie http://www.swieczkowy.pl.
2. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji, będą informowani o każdorazowej zmianie niniejszego Regulaminu, za pomocą wysłania odpowiedniej informacji na podany przy rejestracji adres e-mail. W sytuacji braku akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian, Użytkownicy mogą zażądać natychmiastowej likwidacji ich Konta. 
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Świeczkowy Zawrót Głowy nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie elektronicznej w witrynie http://www.swieczkowy.pl/kategorie/regulamin , w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy:
Ja [imię i nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]
Numer zamówienia: [numer]
data odbioru przedmiotów: [data]
Adres: [adres kupującego] 
Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty proszę dokonać na następujący rachunek bankowy: 
Numer konta: [numer rachunku bankowego kupującego] 
Bank: [nazwa banku] 
Data: [data odstąpienia od umowy] 
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]